Privacy & Policy

PRIVACY STATEMENT

SponsorGoals hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om u privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SponsorGoals houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.

- verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- wij vragen je om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als SponsorGoals zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

SponsorGoals

Brugstraat 7a

Klantenservice@sponsorgoals.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden door SponsorGoals
verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Het lidmaatschap van SponsorGoals

- Toekenning SponsorGoals

- Communicatie in de vorm van een clubblad, nieuwsbrieven en uitnodigingen (niet-limitatief).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Geslacht;

- Adres;

- Woonplaats;

- IBAN-nummer (t.b.v. incasso);

- E-mailadres;

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van de leden- en financiële administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

SponsorGoals bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Alle personen die namens SponsorGoals van gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam-, wachtwoord- en pincodebeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van jouw hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten welke door SponsorGoals (gevestigd aan de Brugstraat 7a te Groningen) aangeboden worden aan gebruiker, evenals op alle informatie, documenten en diensten die je op of via de website www.sponsorgoals.nl of op enige andere wijze via de vereniging verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie). Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van SponsorGoals? Neem dan contact met ons op via klantenservice@sponsorgoals.nl

1. ALGEMEEN

1.1 SponsorGoals neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van alle diensten en informatie, echter kan SponsorGoals niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kan verder geen rechten aan ontleend worden.

1.2 De inhoud van de website www.sponsorgoals.nl of enige ander informatie kun je gebruiken om een impressie te krijgen van hetgeen SponsorGoals te bieden heeft voor haar leden, passanten en geïnteresseerden in de brede zin van het woord. Het gebruik van de website www.sponsorgoals.nl of enige ander informatie is op eigen risico en voor eigen rekening. SponsorGoals is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website of enige ander informatie, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van SponsorGoals

1.3 Iedere aansprakelijkheid van SponsorGoals is beperkt tot het in totaal door SponsorGoals aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag van het lopende kalenderjaar. Aanspraken vervallen indien SponsorGoals niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.

1.4 SponsorGoals is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.

1.5 SponsorGoals is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.

1.6 SponsorGoals is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.

1.7 Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. Indien gewenst zal SponsorGoals deze algemene voorwaarden op verzoek aan je toezenden (exclusief verzendkosten). Zij zijn ook beschikbaar op de website.

2. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

2.1 Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. SponsorGoals is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van SponsorGoals.

3. AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

3.1 Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website of enige ander informatie berusten bij sponsorGoals
of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan SponsorGoals.
Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van Sponsorgoals

4. TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTER

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

4.2 Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Groningen exclusief bevoegd.

4.3 SponsorGoals behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.