Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SPONSORGOALS

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven.
1.1. SponsorGoals: SponsorGoals., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 73874744, gelegen aan Brugstraat 7a, 9712AA te Groningen.
1.2. Gebuiker: degene die gebruik maakt van SponsorGoals (Site)
1.3 'Site' : onder 'Site" wordt verstaan www.sponsorgoals.nl en de platforms of systemen van SponsorGoals, inclusief via mobiele toepassingen voor mobiele telefoon, tablet en andere apparaten of interfaces en de white label tool.
1.4. Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen SponsorGoals en de wederpartij.
1.5. Wederpartij: degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.
1.6. Product: alle zaken die onderwerp zijn van de gesloten overeenkomst tussen de organisatie en SponsorGoals.
1.7. Organisatie: vertegenwoordiger(s) van vereniging, stichting of een andersoortig samenwerkingsverband
1.8. Spaardoel: een product of andersoortige opbrengst ten behoeve van een vereniging, stichting of een andersoortig samenwerkingsverband
1.9. Vertegenwoordiger(s): persoon die werkzaamheden verricht voor een vereniging, stichting of een andersoortig samenwerkingsverband
1.10. Gevende partij: onder de gevende partij worden de natuurlijke personen verstaan die via de cashbacks en/of donatie geld sparen voor de Organisatie (zie artikel 1.7). Wij werken samen met verenigingen, stichtingen, leden van verenigingen. Ook niet-leden van een organisatie kunnen gebruikmaken van onze services. Zij kunnen onder andere een donatie doen of sparen via cashback voor een door een organisatie gekozen spaardoel.
1.11. Donatie: een bedrag die een gevende partij via SponsorGoals kan doneren aan een door een organisatie gekozen spaardoel.
1.12. Cashback: de vergoeding die SponsorGoals krijgt van de webshop waar een bestelling op is geplaatst door de gevende partij. Deze vergoeding stort SponsorGoals op het spaardoel van de gevende partij.

2. Aanmelden
2.1. De Algemene Voorwaarden SponsorGoals vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen gebruiker en SponsorGoals. Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de Site, erkent u dat u instemt met en onderworpen bent aan de Algemene Voorwaarden. Indien u niet volledig akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden SponsorGoals, bent u niet bevoegd om de Site te bezoeken of anderszins te gebruiken.
2.2. Om ingeschreven te staan bij SponsorGoals dient u het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen, te bevestigen dat u de algemene voorwaarden aanvaardt door dat aan te vinken in het aanmeldingsformulier.
2.3. Binnen 5 (zegge: vijf) werkdagen na het aanmelden, informeert SponsorGoals u via de mail of u bent aangemeld bij SponsorGoals.
2.4. SponsorGoals kan zonder opgave van redenen een aanmelding weigeren.
2.5. Als u optreedt als vertegenwoordiger van een organisatie dan dient u hiervoor bevoegd te zijn. Er rust op SponsorGoals geen verplichting om dit te onderzoeken.
2.6. Een organisatie richt de promotie van het spaardoel op leden van 18 jaar en hoger.
2.6. Indien er sprake is van een samenwerking op SponsorGoals, dan is SponsorGoals gerechtigd om door middel van campagnes, websites, flyers, of andere uitingen de organisatie te (be)noemen, eventueel in samenhang met het logo van de organisatie.

3. Spaardoel
3.1. Elke aangemelde organisatie dient een spaardoel aan te maken om gebruik te kunnen maken van de services van SponsorGoals.
3.2. De organisatie dient het spaardoel relevant en beleefd te houden. Het spaardoel en organisatie mag geen schade berokkenen aan de reputatie van SponsorGoals. De volgende onderwerpen mogen niet het onderwerp van het spaardoel zijn: geweld, seks, alcohol, sigaretten, drugs, extreme politieke standpunten, godslastering, discriminerende uitingen of andere onderwerpen die strijd zijn met de openbare of de goede zeden. Het is aan SponsorGoals om te bepalen of het onderwerp van uw spaardoel in overtreding is met dit artikel.
3.3. Zodra een spaardoel in strijd is met een van de genoemde onderwerpen in artikel 3.2, dan is SponsorGoals gerechtigd om (a) het account te blokkeren (b) het spaardoel te beëindigen. In beide gevallen hoeft SponsorGoals het opgespaarde bedrag niet uit te betalen.
3.4. Het spaardoel dient minimaal te bestaan uit een bedrag van €50,- (zegge: vijftig euro).

4. Commissie
4.1 Onverminderd uitzonderingen ontvangt de organisatie 80% vergoeding van het gespaarde bedrag. Doordat het door de organisatie ingevoerde spaardoel automatisch wordt verhoogd met 20%, zal de aan de organisatie toegekende commissie bij het bereiken van het te sparen bedrag de waarde dekken van het - door de organisatie ingevoerde - spaardoel.
4.2 .Als een aankoop wordt geretourneerd en/of een betaling wordt om een andersoortige reden ongedaan gemaakt of verlaagd door een cashbackorganisatie, dan is SponsorGoals gerechtigd de commissie aan de organisatie ongedaan te maken of te verlagen. Indien er sprake is geweest van een uitbetaling aan de organisatie, dan dient deze terugbetaald te worden.
4.3. SponsorGoals kan niet aansprakelijk worden gesteld als er sprake is een niet-werkende (affiliate)link.

5. Betalingen
5.1. Als een spaardoel is behaald, dan kunt u een betalingsverzoek indienen. Binnen 21 (zegge: eenentwintig) dagen zal SponsorGoals het bedrag, zijnde 80% van het gespaarde bedrag, op de doorgegeven rekening storten.
5.2. Wanneer u een betalingsverzoek indient en het spaardoel nog niet is bereikt, wordt €50,00 (zegge: vijftig) in mindering gebracht van het gespaarde bedrag. Van het resterende gespaarde bedrag wordt 80% uitbetaald.
5.3. Wanneer het gespaarde bedrag minder dan €50,- (zegge: vijftig euro) bedraagt, zal geen uitbetaling plaatsvinden.
5.4 Bij het voortijdig uitbetalen van het spaardoel, zal het sparen voor het spaardoel worden gestopt.
5.5. Bij het behalen van het spaardoel worden geen administratiekosten in rekening gebracht voor het uit te keren bedrag.
5.6. Indien de betaalgegevens van de gevende partij niet bekend of niet compleet zijn, zal er geen uitbetaling plaatsvinden. Tevens zal er geen uitbetaling plaatsvinden indien de benodigde gegevens in twijfel worden gebracht en mogelijk onjuist zijn.
5.7. De cashback wordt uitbetaald zonder BTW. Indien de organisatie belastingplichtig is voor de omzetbelasting, dan dient SponsorGoals hiervan op de hoogte te worden gebracht. De betaling bestaat bij een belastingplichtige organisatie uit het gespaarde vermeerderd met BTW.
5.8. Bij het afkeuren van een cashback, het niet registeren of het ontvangen van een verkeerd bedrag, kan de gevende partij een cashbackclaim indienen. Bij het behandelen van de claim, stuurt SponsorGoals de claim door naar de webshop. Houd er rekening mee dat dit proces soms maanden kan duren. De webshop kan besluiten de claim niet verder te onderzoeken. SponsorGoals kan de webshop er niet toe dwingen om de claim in behandeling te nemen. SponsorGoals is niet aansprakelijk voor het behandelen van de cashbackclaim.
5.9. SponsorGoals is geen rente verschuldigd aan de organisatie of een andere partij.
5.10. SponsorGoals is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Affiliate verschuldigd is, te verrekenen met enig bedrag dat SponsorGoals uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de organisatie.
5.11. SponsorGoals is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de organisatie verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat SponsorGoals uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de organisatie.
5.12. De organisatie is verantwoordelijk voor de betalingen van alle eventuele belastingen en sociale lasten die verschuldigd zijn op alle betalingen die door SponsorGoals aan de organisatie worden gedaan.
5.13. Niets in de Overeenkomst creëert of wordt geacht een partnership of betrekking van werkgever tot werknemer te creëren tussen SponsorGoals en de organistaie of haar werknemers.
5.14. Voor vorderingen voor het spaardoel die zijn vrijgegeven door de organisatie en gevalideerd door SponsorGoals stuurt SponsorGoals de organisatie een factuur met daarin de te ontvangen commissie minus de eventuele kosten. Deze wijze van facturatie betreft “self-billing”, waar de Dienstverlener door het aangaan van de overeenkomst verklaart mee akkoord te gaan. De organisatie heeft de verantwoordelijkheid om de "self-billing" factuur te controleren en te accorderen.

6. Gevende partij
6.1. Een gevende partij kan naast cashbacks ook donaties doen aan een organisatie. Bij cashback en donatie komt het geld van de gevende partij in het spaardoel terecht van de organisatie. Het bedrag wordt uitbetaald zodra de betreffende organisatie hiervoor toestemming geeft en het in overeenstemming is met artikel 4, 5 en 6.
6.2. SponsorGoals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie of cashback. De gevende partij vrijwaart SponsorGoals voor alle aanspraken van derden voor geleden schade als gevolg van de donatie of cashback van de gevende partij aan SponsorGoals.
6.3. Een donatie bedraagt minimaal €2,50 (zegge: twee euro vijftig). Hierbij worden de transactiekosten in rekening genomen. Het is mogelijk om de betaling te voldoen volgens algemene betaalmethoden zoals iDeal.
6.4. Er is geen recht op teruggave van de donatie, tenzij het spaardoel in strijd is met artikel 3.2 en het account door SponsorGoals wordt geblokkeerd (zie artikel 3.3). De gevende partij kan in dat geval de donatie terugvorderen binnen 14 dagen nadat het spaardoel is opgeheven. Hiervoor betaalt de gevende partij €6,50 (zegge: zes euro vijftig) aan administratiekosten van het teruggevraagde bedrag. Dit wordt in mindering gebracht op het gedoneerde bedrag. Binnen 21 (zegge: eenentwintig) dagen zal het bedrag worden teruggestort op de opgegeven rekening.
6.5. Er is nooit recht op teruggave van commissie bij cashback door de gevende partij.
6.6. SponsorGoals kan niet aansprakelijk worden gesteld door besluiten van de organisatie.

7. Einde samenwerking
7.1. De organisatie is te allen tijde gerechtigd om met directe ingang de service van SponsorGoals te beëindigen. Deze beëindiging dient per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan SponsorGoals. Het moment van beëindiging is het moment waarop de e-mail is verzonden, tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen tussen SponsorGoals en de organisatie.
7.2. De overeenkomst tussen SponsorGoals en de organisatie mag worden beëindigd door SponsorGoals indien: (a) gedurende 6 (zegge: zes) aaneengesloten maanden geen succesvolle aankoop van een aangesloten webshop is gedaan; of (b) SponsorGoals aan de organisatie gedurende een jaar geen bedrag heeft uitbetaald.
7.3. Indien de overeenkomst om welke reden dan ook is beëindigd, is SponsorGoals gerechtigd om de toegang tot het account op Sponsorgoals.nl te blokkeren en te verwijderen.
7.4. Wanneer het gespaarde bedrag minder dan €50,- (zegge: vijftig euro) bedraagt op het moment van de overeenkomstbeëindiging, vervalt de verplichting van SponsorGoals om het openstaande bedrag uit te betalen en vervallen alle rechten van de organisatie dienaangaande.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De organisatie is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van SponsorGoals. Hierbij draagt de organisatie de verantwoordelijkheid over de ontwikkelingen, functioneren, en de inhoud op zijn of haar eigen website waarin een link van SponsorGoals is opgenomen.
8.2. De organisatie mag geen wijzigingen doen aan het Logo, de naam of andere kenmerken van SponsorGoals. Verder mag de organisatie geen informatie publiceren die misleidend of schadelijk is of kan zijn met betrekking tot SponsorGoals.
8.3. SponsorGoals is niet aansprakelijk voor de inhoud die de webshops op hun website hebben staan en de schade en/of kosten die hieruit voortkomen.
8.4. De technische fouten die door het toedoen van de webshops of de organisatie zijn ontstaan, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van SponsorGoals.
8.5. De service van SponsorGoals wordt met de grootste zorg opgezet en verleend. Indien er in de berichtgeving op de website van SponsorGoals toch fouten of vergissingen voorkomen, dan kan SponsorGoals niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zijn ontstaan door kennelijke fouten en onjuistheden.
8.6. SponsorGoals is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde dienst(en) of product(en) van de aangesloten webshops.
8.7. SponsorGoals is altijd gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Elektronisch zal de organisatie hiervan op de hoogte worden gebracht. Indien de voorwaarden niet akkoord worden bevonden door de organisatie dan is de organisatie gerechtigd het partnerschap te beëindigen in overeenstemming met artikel 7. Indien de organisatie niet binnen 12 (zegge twaalf) dagen SponsorGoals op de hoogte stelt, wordt geacht dat de organisatie met de gewijzigde voorwaarden akkoord is gegaan.

9. Fraude
9.1. Als de cashbackdienst of donatiedienst van SponsorGoals wordt misbruikt en SponsorGoals, de affiliate-partners of een aangesloten webshop daar nadeel van ondervindt, dan heeft SponsorGoals het recht om cashbacks af te keuren, uitbetalingsverzoeken uit te stellen en/of accounts te verwijderen.

10. Geschil
10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de uitvoering van deze algemene voorwaarden of Site, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.